TÌM CHUYỂN LUÂN THIÊN TỬ CON TRỜI Ở ĐÂU ?

TÌM CHUYỂN LUÂN THIÊN TỬ CON TRỜI Ở ĐÂU ?

Những ai không hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thời không bao giờ tìm ra Chuyển Luân Thánh Vương Thiên Tử Con Trời.
Thưa các Ngài thiện nhân trí thức, các Ngài lấy cơ sở nào để nhận ra người Chúa Trời cũng tức là Cha Trời đã chọn. Nếu các Ngài không hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Muốn làm một cuộc thay đổi vận mệnh xã hội nhân loại đi vào Cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Thì vị Thiên Tử con Trời ấy phải trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, có nghĩa là đã tìm ra được con đường Đại Đạo. Rồi viết ra con đường Đại Đạo đó phải mất ít nhất là 15 năm hoặc 30 năm. Như vậy Chuyển Luân Thiên Tử Thánh Nhân đã xuất hiện rồi các Ngài có nhận thấy được không? Nếu chưa thấy thì khó mà giúp Chuyển Luân Thiên Tử Thánh Nhân được. Khi nhận biết được Chuyển Luân Thánh Nhân Thiên Tử thì Ngài đã về trời rồi. Các Ngài chỉ gặp được lời truyền dạy Chuyển Luân Thánh Nhân Thiên Tử mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s