VÌ LẼ SỐNG CÒN

VÌ LẼ SỐNG CÒN

Vì lẽ sống còn không còn con đường nào khác hơn là đổi mới Việt Nam, từ độc tài độc trị chuyển sang Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Sự đổi mới chuyển đổi không được đấu tranh bạo động, bạo lực. Mà đấu tranh bất bạo động, đấu tranh bằng Văn Hóa, bằng Hiến Pháp, Luật Pháp và Công Lý. Mới thoát khỏi nanh vuốt ngư ông đắc lợi Trung Cộng, không cần ra tay Trung Cộng cũng thôn tính được Việt Nam khi Việt Nam đi vào cảnh tàn sát lẫn nhau. Thận trọng nhẫn nhục lèo lái con thuyền đổi mới sáng suốt trong mọi hành động, đánh bại dã tâm mưu đồ xâm lược Trung Cộng. Văn Hóa Cội Nguồn đi trước làng nước theo sau, nhất định thành công đại thành công.
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s