SẮC PHONG BẢNG VÀNG.

Long Hoa đã mở sử ghi
Tiên Rồng hội tụ uy linh hào hùng
Kỳ ba Thánh Đức ra đời
Sắc phong uy đức sáng ngời lưu danh
Anh Linh Quốc Tổ Anh Linh.
Thừa hành Thiên Ý , Tổ Tiên, Cha Trời.
Sắc phong cho những con người
Vì dân vì nước sáng ngời công lao
Bảng Vàng danh dự Vì Sao.
Bảng Vàng phong Ấn biết bao lẫy lừng
Bảng Vàng phong Bút kỳ tài
Vào ngôi Hiền Thánh về trời vinh hoa
Trần gian uy đức sáng soi
Cháu con mở mặt Ông Cha huy hoàng
Hỡi ai Trung, Hiếu vẹn toàn
Tôn thờ Nguồn Cội hết lòng vì non
Vì dân vì nước lập công
Sắc phong uy đức lưu danh đất trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-