THƯA CÁC HIỀN NHÂN

THƯA CÁC HIỀN NHÂN

Kỳ 3 Thánh Đức, Là nói đến Đạo ra lập đời, Làm cho Thiên Hạ thái bình, Tận độ nhân loại về trời, Quyền thế chức vụ, cũng chỉ phục vụ cho cơ Thánh Đức mà thôi. Nếu có công lớn trong kỳ 3 nầy, có nghĩa dìu dắt khắp nhân loại năm châu trở về Cội Nguồn. Hồi Hương trở lại Thiên Đàng vì tiểu kiếp thứ 9 còn năm nghìn năm nữa đi vào kết thúc, Tiểu kiếp thứ 10 ra đời , thời Hồng Hoang lặp lại.
Chữ Hồi Hương trong kinh sấm. Việt Nam tiếp bước lên đường Hồi Hương. Có nghĩa là : Dân Tộc Rồng Tiên con cháu Việt Nam Hồi Hương trở lại Cội Nguồn. Dắt theo cả nhân loại năm châu Hồi Hương trở về Quê Hương Thiên Đàng Cực Lạc.
Vì thế Dù người trong nước, hay người ngoài nước cũng như nhau mà thôi. Điều phải Hồi Hương trở lại Cội Nguồn.
Long Hoa vẩn thuở biên cương. Có nghĩa là . Long có nghĩa là Rồng, Hoa có nghĩa là Tiên, Dân tộc Rồng Tiên vẫn rền vang uy dũng đánh tan quân thù xâm lấn biên cương. Việt Nam con cháu Việt Thường Vinh Hoa. Có nghĩa là : Bách Việt Văn Lang 100 bộ lạc Dân Tộc. Trong Trăm Bộ Lạc Dân Tộc có Bộ Lạc Việt Thường, và Bộ Lạc Việt Hoa, Bộ Lạc Việt Thường chính là Dân Tộc Kinh bây giờ. Bộ lạc Việt Hoa chính là Hoa Kiều Trung Quốc. Sấm cơ đã nói rõ. Việt Thường Vinh Hoa, không nói Việt Hoa Vinh Hoa. Cho thấy Trung Cộng tùng phục Việt Nam trong cơ Thánh Đức nầy. Chào Hiền Nhân Thánh Đức, kính chúc Hiền Nhân Thánh Đức an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s