ĐỀ THƠ LƯU BÚT

ĐỀ THƠ LƯU BÚT

Đề thơ lưu bút Ý Trời
Người nào có được sau nầy rạng danh
Mãi giữ vững lời thơ Thiên Bút
Để mai sau, lợi ích không lường
Lời thơ Quốc Tổ Vua Hùng.
Xét phong thi Bút lập đời thượng ngơn
Danh tỏ rạng, mười phương phụng kính
Ấn Bút trời thọ ký thơ văn
Mất đi Thiên Bút anh linh
Sau nầy khó đặng, chứng minh bảng vàng
Chiếu theo thi bút đạo tràng
Hội đồng Thánh Đức đăng đàng sắc phong
Quốc Đạo bảng vàng lưu danh
Muôn thu còn mãi, anh linh sáng ngời
***
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s