CHÀO BẠN-1

CHÀO BẠN.

Cha Trời là đấng tối linh
Quyền năng Tạo Hóa, dựng lên đất trời
Việt Nam Trời đã định rồi
Giống nòi được chọn con Rồng cháu Tiên.
Kỳ ba Trời chọn Việt Nam.
Vua Hùng Quốc Tổ lưu danh hiền tài
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Hãy theo Thiên Ý giữ gìn non sông
Cứu dân cứu nước lập công
Lưu danh Quốc Đạo muôn năm sáng ngời
Lời thơ Thiên Ý đến rồi
Những người được chọn là người vì dân
Đề thi cứu nước cứu non
Là nơi Trời chọn Việt Nam đăng đàn
Việt Nam mở rộng cửa Trời
Năm châu bốn biển đều chầu Việt Nam
Chào các bạn truyền kinh
Chúc là may mắn an vui cát tường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s