SOI XÉT CHẤM THI

SOI XÉT CHẤM THI

Long Hoa Thánh Đức ra đời
Chuyển xây nhân thế, phản hồi linh căn
Vua Hùng Quốc Tổ Anh Linh.
Quyền năng tột thế chuyển xoay thế thời
Quốc Tổ Di Lặc một người
Chí Tôn Thiên Đế cũng là khác chi
Thay Trời soi xét chấm thi
Kỳ ba Thánh Đức chung quy Đạo Đời
Sắc phong Ấn Bút bảng vàng
Gia đình họ tộc nhiều đời vinh quang
Cháu con nối tiếp vẻ vang
Giàu sang phú quý công danh sáng ngời
Có công trong hội kỳ nầy
Long Hoa Thánh Đức Tiên Rồng Uy Linh.
Thiện lòng Trời, Phật xét soi
Thương dân yêu nước biết bao thiện lành
Có công lưu bút danh đề
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Hiền, Thần an ngôi
Công lớn về Trời làm Vua
Hay là làm Chúa ngự trên thiên đàng
Hay là Thiên Chúng Dân Trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Huyền cơ Thánh Đức chuyển xây
Vua Hùng Quốc Tổ sắc phong thay Trời.
Không phân Tà, Chánh, Đạo, Đời
Có công cứu thế đi vào lưu danh
Nhất là cứu nước cứu dân
Hiếu Trung tỏa sáng sắc phong Thánh Hiền.
Trong nền Quốc Đạo sau nầy
Sáng bừng công đức, sáng ngời Uy Danh.
16 triệu 8 trăm nghìn năm
Kỳ ba Thánh Đức sắc phong cuối cùng
Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10
Thiên cơ Ấn Bút Ý Trời Ấn Ban.
Vua Hùng Quốc Tổ chuyển luân
Sắc phong Ấn Bút Uy Linh Đức , Tài.
Nam Mô Ấn Bút Cội Nguồn
A Men như ý cơ Trời ứng linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s