SỨC MẠNH TỪ NGUỒN CỘI

SỨC MẠNH TỪ NGUỒN CỘI

Nội lực Việt Nam là gì ?
Là yêu nước vững Nguồn vững Cội
Mãi kế thừa quyền lực anh linh
Một Dân Tộc, đã từng đánh bại
Bao xâm lăng, khiếp sợ hồn kinh
Một sức mạnh, toàn dân cùng một dạ
Cùng chung tay, lấp biển cũng làm nên
Sức mạnh đó, đâu xa mà tìm kiếm
Từ Cội Nguồn, con cháu nhớ đừng quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s