NGOẠI XÂM TÀN ĐỜI

NGOẠI XÂM TÀN ĐỜI

Ai có được, gươm thiên Văn Hóa.
Thời như người, mọc cánh để bay
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi, nói chi tục phàm
Đường cứu nước, không ngoài Văn Hóa.
Diệt ngoại xâm phải có Văn Kinh
Gươm thiên Văn Hóa trong tay
Vang rền sấm nổ triệt tiêu quân thù
Không có phép lấy gì đấu phép
Không có Văn rất khó chống Văn
Cội Nguồn Thiên Ý tối cao
Đánh tan Văn Hóa lược xâm Cọng Tàu
Là Quốc Bảo kinh hồn uy lực
Những Văn Kinh hàng phục hồn linh
Không ai chống nổi khiếp kinh
Phen nầy nhất định ngoại xâm tàn đời
Một nhác kiếm ra đòn vung chém
Thời ầm ầm chuyển biến năm châu
Văn kinh vũ trụ chuyển xây
Thay hồn đổi trí ác tiêu không còn
Khắp dân chúng đều là lãnh tụ
Vì trong tay phép lạ Trời ban
Một khi quyết chiến vung lên
Năm châu còn không chốn nổi sá chi Cộng Tàu
Hãy tri cập kiếm tìm Facebook
Cùng Google nắm bắt chân kinh
Vua Hùng Quốc Tổ truyền trao
Chuyển xây cuộc thế cứu nguy nước nhà
***
Chưa nhìn thấy Quốc Bảo không được bình luận bừa, vì Quốc Bảo là bảo vật tối linh vũ trụ. Có đủ quyền năng hàng phục nhân loại toàn cầu, Cũng như đánh tan quân xâm lược Trung Cộng. Việt Nam nhờ Quốc Bảo tỏa sáng, độc lập
3000 năm tới.
***
Văn Hóa Cội Nguồn

DIỄN NGÂM BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s