ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ-1

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

Ta về Nguồn Cội Cha Ông
Thời ta mới biết trăm hoa một nhành
Từ Nguồn từ Cội sanh thành
Mỗi hoa mỗi vẻ xinh lành khác nhau
Khi ta lên tận non cao
Thời ta mới biết thế nào trăm sông
Thấy trăm ngọn núi từ xa
Thấp cao điều rõ không sai không lầm
Khi ta lên tận đỉnh trời
Thời ta mới biết thế nào tử sanh
Trở về bản thể Như Lai
Thời liền thấy rõ tánh chân Đại đồng
Trăm sông đều phát từ Nguồn
Chảy ra biển cả Đại Đồng hòa chung
Đó là hiểu biết đỉnh cao
Chánh đẳng chánh giác đâu xa rất gần
Vô niệm vô trụ thường ngày
Tự nhiên an định quả đầy hiển chân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s