ĐA NGUYÊN-2

ĐA NGUYÊN

Đa Nguyên không phải những gì xa xôi lắm.
Mà đã có từ khi khai dựng nước Văn Lang.
Bách Việt tức là 100 dân tộc Gốc xã hội Đa Nguyên từ đây, không có Thể Chế độc tài độc trị, mà sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, ai cũng như ai cạnh tranh công bằng bình đẳng Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào không ai khác ai.
Không những cạnh tranh công bằng Bình Đẳng về kinh tế mà cả chính trị.
– Cạnh tranh Đa Nguyên không phải là sự cạnh tranh độc tài độc trị thôn tính lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, loại bỏ lẫn nhau thắng là Vua thua cho là Giặc. Quyền độc tài chính trị, quyền độc tài kinh tế theo Thể Chế xin cho.
Mà là cạnh tranh công bằng bình đẳng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tiến hóa phát triển. Làm giàu cho đất nước, cũng như sự hùng mạnh của dân tộc đưa đất nước Văn Lang đi lên, nhiều thành phần cạnh tranh công bằng bình đẳng chính là tinh hoa Đa Nguyên thời dựng nước, còn bây giờ thời sao ? Làm khác đi được không. Đa nguyên chỉ theo một nguyên lý chung mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai sáng, không có Đa Nguyên nào khác đi được. Chúng ta cần gì chạy theo Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ theo kiểu hướng ngoại. Lệ thuộc ngoại bang.

– Trở về Cội Nguồn. Có nghĩa là chúng ta theo chí hướng Quốc Tổ xây dựng đất nước Việt Nam trở thành đất nước Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Cạnh tranh công bằng bình đẳng. Trước mắt 54 dân tộc anh em. cũng như các đảng phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Các thành phần kinh tế. Nói chung mọi thành phần, mọi tần lớp xã hội.
– Trở về Cội Nguồn đương nhiên không có sự độc tài độc trị. Mà chỉ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nói chung. Tam Quyền phân lập nói riêng Lập Pháp, Tư Pháp, Hành Pháp, ai cũng như ai Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào Công Bằng Bình Đẳng trước Hiến Pháp. Luật pháp, Đạo Pháp.

– Trở về Cội Nguồn là xóa bỏ hẳn sự cạnh tranh thôn tính lẫn nhau, tàn sát nhau, cạnh tranh của sự hủy diệt. chiến tranh và hận thù. kẻ thắng đi vào độc tài độc trị. Người thua đi vào tù tội, cũng như sự kìm kẹp mất hết tự do công bằng dân chủ.
– Dân là chủ của non sông đất nước, Dân có quyền lựa chọn đảng phái nào, đêm lại lợi ích cho Dân, và bầu lên người lãnh đạo đất nước.
Tóm lại : Trở về Cội Nguồn, cạnh tranh Đa Nguyên. Làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội Công Bằng Văn Minh là hướng đi đúng đem lại sự phồn thịnh, cũng như độc lập lâu dài cho Việt Nam không gì là mới mẻ mà là đã có từ khi khai dựng nước Văn Lang.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s