CHẲNG HỀ SAI

CHẲNG HỀ SAI

Sống trên đời, những ai vì non nước
Là những người, đáng kính biết là bao
Một cuộc sống, đức tài gồm bao quát
Hiểu rõ thông, trong cuộc sống đúng, sai
Một con người, mang trong mình trọng trách
Làm cho đời, rực rỡ những tương lai
Cõi nhân sinh, những con người như thế
Là Phật, Tiên, Thần, Thánh, chẳng hề sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s