SỐNG VÌ NGƯỜI-1

SỐNG VÌ NGƯỜI

Vì người phục vụ giúp dân
Làm cho cuộc sống, thêm phần tốt tươi
Đó là chân lý đường tu
Đó là lẽ sống đỉnh cao đức lành
Trong lẽ sống, gieo mầm thiện đức
Thời nước non, trổ phúc trổ giàu
Không còn khốn khổ đói nghèo
Dân giàu nước mạnh thái bình âu ca
Không gì hơn cứu nhân độ thế
Làm cho đời thoát kiếp chiến tranh
Không còn khốn khổ đau thương
Không mong cũng được siêu lên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s