ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU ĐỨNG ĐẦU VỀ QUỐC TỔ-1

ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU ĐỨNG ĐẦU VỀ QUỐC TỔ

Chỉ riêng đất nước Việt Nam
Có Ông Quốc Tổ tối cao ai bì
Chí Tôn Quốc Tổ lẫy lừng
Trên cả Phật, Chúa, Thánh, Thần Đế Vương
Lịch sử Cội Nguồn Việt Nam
Vẫn còn chứng tích vẻ vang sáng ngời
Khảo cổ đã chứng minh rồi
Văn Minh Việt Cổ tuyệt vời văn minh
Ở vào thời đại Hùng Vương
Bao nhiêu chứng vật nói lên tuyệt vời
Quốc Tổ là đấng con trời
Cũng là anh cả khắp thời tam thiên
Quốc Tổ.
Không chỉ dựng nước dựng non
Khai nền Quốc Đạo vẻ vang Tiên Rồng
Quốc Đạo Chủ Nghĩa Đại Đồng
Cùng chung Bọc Trứng Đồng Bào anh em
Chung cùng Nguồn Cội Tổ Tiên
Đa Nguyên một Gốc anh em một nhà
Ngũ hành năm sắc màu da
Cũng từ Bọc Trứng Âu Cơ mà thành
Những quyền cơ bản con người
Nhân Quyền Dân Chủ công bằng tự do
Những Quyền Tạo Hóa ban cho
Ai mà không có như nhau khác gì
Quốc Tổ thay thế Cha Trời
Thay quyền Tạo Hóa chuyển lời ban ra
Trao truyền con cháu Việt Nam
Thi hành di chí cứu nhân độ đời
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Đại Đồng chủ nghĩa sáng ngời khai ra
Mở màng Thánh Đức kỳ ba
Quy nguyên tam giáo, hiệp là ngũ chi
Năm châu bốn biển năm châu
Quy về Nguồn Cội sang trang Thánh Thần
Chí Tôn Thiên Đế Vua Hùng
Anh linh tột thế đất trời anh linh
Việt Nam rực rỡ từ đây
Khắp trên thế giới Đông, Tây phụng chầu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s