MỘT CÒN MỘT MẤT

MỘT CÒN MỘT MẤT

Lâm nguy trước mắt
Dã tâm Trung Quốc.
Thôn tính Việt Nam.
Thòng lọng bung ra
Dần dần siết chặt vào cổ
Việt Nam Nghẹt thở
Chết sống nằm trong tay giặc Tàu.
Nếu mãi vô cảm cúi đầu
Thời nguy cơ mất nước.
Không mong cũng đến
Không sao tránh khỏi
Chiến tranh bùng nổ
Hoặc nô lệ cúi đầu
Hoặc vùi chôn sạch sành
Hoặc không còn Đại Việt
Muốn thoát khỏi bị diệt
Thời toàn dân phải đứng lên
Một còn một mất với quân giặc Tàu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s