VIỆT NAM VỊ THẾ ĐỨNG ĐẦU

VIỆT NAM VỊ THẾ ĐỨNG ĐẦU

Cha Trời đã chọn Việt Nam.
Là nơi Trời ngự thế gian cõi trần
Quốc Tổ con cả Cha Trời.
Chí Tôn Thiên Đế, uy quyền vô biên
Thay Trời chủ quản tam thiên
Trần gian bốn cõi, u minh địa đàng
Chuyển xoay khắp chốn địa cầu
Vua Hùng Quốc Tổ thay trời chuyển luân
Chúa Trời cũng chính Trời Cha
Trời Cha cũng chính Chúa muôn vạn loài
Quốc Tổ anh cả con Trời
Đứng đầu Tiên , Phật, Thánh, Thần tối cao
Thay quyền Tạo Hóa Cha Ông
Làm theo Thiên Ý ai hơn được nào
Kỳ ba Quốc Tổ đăng đàng
Lập đời Thánh Đức sáng ngời năm châu
Việt Nam vinh hiển biết bao
Sáng bừng thế giới năm châu lẫy lừng
Vậy nên con cháu Tiên Rồng
Không thờ Quốc Tổ thời còn thờ ai
Bảng vàng Quốc Tổ đề phong
Lưu danh ức vạn uy linh sáng ngời
Sấm truyền cơ bút lâu rồi
Việt Nam con cháu Tiên Rồng vinh hoa
Theo chân Quốc Tổ hồi hương
Trở về Thiên Giới quê tiên cõi trời
Năm châu bốn bể phục tùng
Việt Nam vị thế đứng đầu Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s