TRÍ MÙ-1

TRÍ MÙ

Mắt mù còn chút lương tâm
Còn hơn Mù Trí tối tăm hại đời
Trí Mù gieo họa cho mình
Cho non cho nước cho nghìn đời sau
Nghìn năm nô lệ đớn đau
Trăm năm nô lệ biết bao khốn cùng
Trí Mù, vì lạc cội Nguồn
Tối tăm cuộc sống, lạc đường chơi vơi
* * *
Cội Nguồn là dòng cam lộ, Nguồn nước Thánh chữa khỏi Trí Mù, cũng như bệnh ngu si. Trí Huệ sáng ngời, không còn lầm đường lạc nẻo nữa. lấy lại khí thế hào hùng dân tộc, giống nòi Rồng Tiên.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s