TẤM LÒNG TRUNG HIẾU

TẤM LÒNG TRUNG HIẾU

Tổ Quốc của ai, anh nhớ không
Nhớ rồi , anh hãy nghĩ cho thông
Tổ quốc quê hương là trên hết
Đảng là của Đảng, chớ chờ trông
Kế thừa non nước, bao lớp lớp
Từ thuở Vua Hùng dựng non sông
Hỡi ai về Cội cho tôi gởi
Tấm lòng Trung Hiếu đến Cha Ông
* * *
Dù Đảng nào đi nữa, cũng không phải là Đảng của Tổ Quốc.
Tổ Quốc là Tổ Quốc. Đi đôi với truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, có hơn năm nghìn năm Văn Hiến.
Tổ Quốc Việt Nam không của riêng ai, mà là của tất cả dân tộc Việt Nam chung nhau gìn giữ, chung nhau bảo vệ cũng như xây dựng mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s