TRANH GIÀNH MÀ CHI

TRANH GIÀNH MÀ CHI

Tranh nhau vì bởi độc quyền
Hại nhau vì bởi độc tài tranh nhau
Nước non là nước non chung
Của toàn dân tộc phải đâu nhóm bè
Mắc chi mà phải tranh giành
Độc quyền là trái ý trời thiên công
Sống theo Hiến Pháp Cha Ông
Công bằng, bình đẳng non sông thanh bình
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Dân giàu nước mạnh còn gì hay hơn
* * *
Đúng Vậy:
Một cuộc tranh giành không có hậu, Kẻ thắng, người thua. Cả hai đều thất bại , kết cuộc là chẳng được gì .
Khói mây rồi cũng trở về khói mây, Lợi đâu không thấy, thấy họa tai. Cuối cùng cũng bị Tàu xơi sạch sành.
Tỉnh lại đi con Lạc cháu Hồng
Mấy nghìn năm nô lệ chưa còn ớn sao ?

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s