CHỬI PHẢI CÓ BÀI BẢN

Vì non nước, sợ gì vạn câu nói xấu
Chỉ có người phản quốc
Mới sợ lời đàm tiếu ở đời
Vì cội Nguồn
Sẵn lòng cho người đào xới
Họ phê, họ phán,
họ chửi, họ nghe, họ khiêng họ gánh
Ao sâu béo cá
Ngậm máu phun người dơ miệng mình
Chửi cho bụng chướng ruột phình
Hai bên cùng chửi ngã nhào hai bên.
* * *
Chửi có chết ai
Nhưng chửi có bài bản, ngứa lỗ tai có khi lên tăng xông ngã đùng ra mà chết. Nhớ chửi có bài bản nhé.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-