TẦM QUAN TRỌNG CỘI NGUỒN

TẦM QUAN TRỌNG CỘI NGUỒN

Dân tộc Việt Nam nhìn thấy Dân Chủ, Tìm được Nhân Quyền. Nhưng lại không nhìn thấy được Cội Nguồn, tôn thờ Cội Nguồn, thì coi như Dân Chủ, Nhân Quyền trở thành vô nghĩa, vì mất đi căn bản Đoàn Kết độc lập dân tộc. Văn Hóa Cội Nguồn phải luôn đi đôi với Nhân Quyền, Dân Chủ. Thì kết quả độc lập mới kéo dài thậm chí đến vài nghìn năm như Niên Đại Hùng Vương.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s