CÁI VÈ KÍNH CHÚC

CÁI VÈ KÍNH CHÚC

Đừng nên cạn nghĩa sạch tình.
Bỏ quên Trung Hiếu, đứng nhìn ngoại xâm
Nếu còn chút đỉnh lương tâm
Chúc cho dân tộc Rồng Tiên ra đòn
Đánh cho xâm lược tan tành
Tan theo mây khói chẳng còn một tên
* * *
Làm thay đổi một dân tộc, phải bắt đầu từ Văn Hóa. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn. Vì chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới làm thay đổi hướng đi của một dân tộc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s