LUẬT TRỜI XƯA NAY

LUẬT TRỜI XƯA NAY

Thương người như thể thương thân
Giúp người như thể, giúp ta trong đời
Dù cho lòng chẳng nhân từ
Còn hơn những kẻ hốt dùa kiệt keo
Giúp người tính toán trước sau
Còn hơn những kẻ bo bo vì mình
Những ai cứu giúp cho đời
Dù Tà hay Chánh cũng thành như nhau
Gieo gì gặt nấy ai ơi
Không gieo không gặt luật trời xưa nay
* * *
Gieo Lành gặt Lành, gieo Ác gặt Ác nhân nào quả nấy. Có gieo có gặt không gieo không gặt.
Giúp người vì lòng thương là một chuyện. Ví như gấm thêm hoa.
Giúp người vì một mưu đổ về sau. Không đặng thêm hoa nhưng cũng đặng gấm.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s