OÁN TRẢ ÂN

ÂN TRẢ OÁN

Oán trả oán, chất chồng thù hận
Oán trả ân, thù hận tiêu tan
Việt Nam thoát khỏi binh đao
Thái bình thịnh vượng biết bao nghĩa tình.
* * *
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm nô lệ giặc Tây
Nếu không thức tỉnh đắp xây Cội Nguồn
Việt Nam còn khổ dài dài
Chỉ vì lạc Cội lạc Nguồn mà ra
Lạc Nguồn biến tướng yêu Ma
Hiện thành ác Quỉ hại dân hại đời
***
Văn Hóa Cội nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s