TRẦN GIAN GIẢ TẠM

TRẦN GIAN GIẢ TẠM

Cuộc sống cõi trần tạm náo nương
Trần gian giả tạm, cõi vô thường
Gian ác mà chi, đời mộng ảo
Ác lai ác báo, khổ vấn vương
Trực chỉ về Nguồn, lòng tịnh dưỡng
Ra khỏi chiều đông, cảnh giá sương
Đường chân lối thiện niềm chung bước
Hạnh phúc là đây, trổ huệ hương
* * *
Lạc Cội lạc Nguồn phần đông sa vào cảnh tội ác. Nhân nào quả nấy, cái khổ đeo bám mãi không thôi. hãy trở về Nguồn theo chân Quốc Tổ. Trở lại Thiên Đàng Cực Lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s