THẬT DIỆU KỲ

THẬT DIỆU KỲ

Sức mạnh tình thâm, thật diệu kỳ
Lìa trần con bỏ mẹ ra đi
Nào hay tiếng khóc tình mẫu tử
Cõi chết người con đã trở về
* * *
Sức mạnh nào hơn , mạnh Cội Nguồn
Nhưng vì quên lãng thả tay buông
Mới nên cớ sự đầy tan tóc
Điêu đứng khổ đời lệ vấn vương
Kia kìa sức mạnh tình mẫu tử
Cảm động lòng trời một nguồn thương
Cõi chết trở về trong lòng mẹ
Sức mạnh tinh thần, mạnh nào hơn.
* * *
Không có sức mạnh nào hơn sức mạnh tinh thần, một khi nó dâng cao , thời làm chuyển động đến cả trời đất. Một dân tộc mà trổi dậy lòng yêu nước yêu Cội yêu Nguồn. Thời dân tộc đó sẽ sống dậy những anh linh hào hùng. không có một thế lực nào chống nổi, dù đó là thế lực lớn hơn mình gấp mười lần.
***
Văn Hóa Cội nguồn
————————————-

Diễn Ngâm Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s