NGUY CƠ

NGUY CƠ

Đất nước càng nhiều, những oán nhân
Là điều báo hiệu, họa tới gần
Nếu không thức tỉnh, tìm phương hướng
Sang đò, chuyển đổi, mở rộng sân
Nới rộng bàn tay. mời thế giới
Quan hệ làm ăn, cứu muôn dân
Thoát khỏi đói nghèo, bao khốn khổ
Dứt đi mầm họa, dập chiến tranh
* * *
Tạo hóa còn phải có xuân, hạ, thu, đông. Luân chuyển để cho muôn vật trường tồn. Cứ khư khư ôm mãi cảnh mùa đông, là tự mình giết mình. Vì không còn thuận lòng trời, lòng dân nữa.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s