KHÔNG NÊN

KHÔNG NÊN

Không nên đón bậy nói bừa
Chuyện gì cũng phải tỏ tường trắng đen
Nghìn xưa cho tới thời nay
Kẻ trung, người phản tuy chung một xuồng
Phản biện cũng phải tỏ tường
Đúng sai phân biệt rõ ràng phân minh
Công tâm trong sáng vô tư
Công minh phản biện rõ phân chánh tà
* * *
Dân tộc Rồng Tiên con cháu Việt Nam, không ai dại gì theo Trung Quốc, làm thân nô lệ. Mà đang tìm cách cho Trung quốc một bài học. Khiếp kinh như thời Ông Cha ta từng làm.
Chỉ trừ những người không còn lương tâm. Bị Trung Quốc mua chuộc làm tay sai cho chúng. Những người như thế là tội đồ của Dân Tộc, vứt vào sọt rác cho rồi.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s