KHÔNG ĐÁNG ĐỒNG XU

KHÔNG ĐÁNG ĐỒNG XU

Một lối sống, mất Nguồn mất Cội
Luôn cho mình, nổi trội hơn người
Đúng là tâm có vấn đề
Xem đi xét lại không bằng một xu

Tin là tin Tổ tin Tiên
Tin chi những kẻ chạy theo chức quyền
Tin là tin Cội tin Nguồn
Tin chi những kẻ cúi luồn ngoại bang
* * *
Muốn người ta theo mình. Mà hành động mất Nguồn mất Cội, mất đi truyền thống Cha Ông.
Nói là cứu đất nước, Hùng vương bỏ qua một bên không nhớ.
Khác gì chú hề sân khấu. Chỉ làm trò cười thiên hạ mà thôi. Không đáng đồng xu.
Người trí đời nào nghe theo. Chỉ có kẻ quên Tổ quên Tiên cổ vũ nuôi lừa.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s