BƠ VƠ LẠC LÕNG

BƠ VƠ LẠC LÕNG

Nổi khiếp sợ, của người dân Đại Việt
Do lạc nguồn lạc Cội mất uy linh
Sống mất gốc đành bơ vơ lạc lõng
Bị ngoại xâm, làm khiếp đảm hồn kinh
* * *
Người có trí, có đức dẫn dắt đồng bào theo Tổ theo Tiên. Theo truyền thống anh linh có hơn năm nghìn năm Văn Hiến thời Dân Tộc Việt Nam trở nên hào hùng can cường khí phách.
Người lạc Cội lạc Nguồn, lạc mất Ông Cha. chỉ biết ba hoa pháo mồm pháo miệng, ca ngợi ngoại bang. nói cho cùng chỉ là người theo giặc phản quốc.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s