ĐƯỜNG NÀO CŨNG VINH

ĐƯỜNG NÀO CŨNG VINH

Công danh trăm cách diệu dùng
Nào đâu chỉ một con đường quyền quan
Khơi nguồn Đạo Đức Cha Ông
Truyền trao dân chúng rõ thông chánh tà
Thấm nhuần chân lý Tiên Rồng
Trở thành chủ nghĩa Đại Đồng tối cao
Công danh sáng rực biết bao
Thánh, Thần, Tiên, Phật, bài ca đắc thành
Công danh trăm cách nhiều đường
Cũng nên nghiệp lớn lẫy lừng muôn năm
* * *
Dựng nước Văn Lang có tới hai con đường. 1- Con đường Đạo tức là Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lãnh đạo nền Quốc Đạo. 2- Con Đường Đời trở thành Quan Quyền bảo vệ và xây dựng đất nước.
Tinh thần, vật chất song song lập lên đất nước Văn Lang hùng mạnh. Nếu như chúng ta không có nhân duyên đi vào con đường quan quyền giúp nước. Thời đi theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn trở thành lãnh đạo nền Quốc Đạo trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hiển vinh, vinh hiển vậy. Nhưng thời nay văn minh hiện đại Đời, Đạo cũng chỉ là một, có thể vừa làm Quan, vừa làm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s