ĐƯỜNG CỨU QUỐC

ĐƯỜNG CỨU QUỐC

Đường cứu quốc. ngoài con đường giáo mác
Còn con đường, Văn Hóa của Cha Ông
Một con đường, không đi vào cuộc chiến
Cũng làm nên đại nghiệp những thành công
Cội Nguồn, Tổ Quốc song song
Anh Linh truyền thống đắp xây cơ đồ
Đường cứu quốc cần gì tranh đấu
Chỉ cần truyền văn hóa chuyển xoay
Làm cho thời thế đổi thay
Chuyển theo văn hóa bình yên, yên bình
Đường cứu quốc, ngoài con đường gươm giáo
Còn con đường Văn Hóa Truyền Thống Cha Ông
Làm theo nhất định thành công
Theo cơ Bất Chiến Tự Nhiên đạt thành
* * *
Quốc Tổ Vua Hùng đã để lại cho chúng ta. Hai di sản quý hiếm đó là Văn Hóa Cội Nguồn, non sông Tổ Quốc;
Tinh Thần , Vật chất song đôi.
Tổ Quốc non sông và Văn Hóa Cội Nguồn là hai di sản quý hiếm. Hãy phát huy Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dựng nước giữ nước đoàn kết Dân Tộc, cứu lấy non sông Tổ Quốc của chúng ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s