ĐỒNG BÀO MỘT CỘI

ĐỒNG BÀO MỘT CỘI

Tai hại nào hơn, hại lẫn nhau
Trăm mưu nghìn kế, kể chi đâu
Chiêu bài lừa bịp, đầy thủ đoạn
Tương tàn vùi dập, cảnh xé xâu
Trung, Nam, cùng Bắc tuôn rơi lệ
Cộng Sản, quốc Gia khác gì đâu ?
Đồng bào ruột thịt cùng một Cội
Thịt mà vùi dập, Da cũng đau
* * *
Anh em chớ mãi hại nhau
Ngư ông đắc lợi ngồi câu ngồi chờ
Chờ cho Sò, hến, giật giành
Ngư ông bỏ trọn vào nồi cả hai

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s