CHẦU QUỐC TỔ

CHẦU QUỐC TỔ

Là dân Việt, không chầu Quốc Tổ
Lại tôn thờ, những kẻ lạ xa
Mất đi trung hiếu, hiếu trung
Uổng thay một kiếp người ta con người
Làm con cháu, bỏ Nguồn bỏ Cội
Đã bất nhân, có tội Tổ Tiên
Quên người dựng nước dựng non
Để rồi phải chịu, lan thang cuộc trần
Chầu Quốc Tổ, có gì không tốt
Dứt đọa đày, phúc báo hiển vinh
Phúc lành an hưởng vàng son
Mắc chi lại bỏ Cha Ông Cội Nguồn
* * *
Không có Cha Mẹ nào không thương con. Chỉ trường hợp con cái bất hiếu nghịch lại Cha Mẹ. Dân tộc Việt Nam có Nguồn có Cội. Nếu như chúng ta không quên Nguồn Cội, thời dù ở nơi đâu. trong nước ngoài nước cũng được sự che chở của Ông Cha.

Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s