THIỆN VÀ ÁC

THIỆN VÀ ÁC

Ác là vô cảm tục phàm
Thiện là nhân nghĩa đầy lòng thương yêu
Ác là chủ nghĩa cá nhân
Vì mình hại cả non sông giống nòi
Thiện là thương hại con người
Yêu dân mến nước sáng ngời đức nhân
Ác là tâm địa hiểm sâu
Làm cho dân chúng thảm sầu điêu linh
Thiện là nói thẳng lời ngay
Xây nền công lý đắp xây sống còn
Ác Thiện hai nẻo rõ ràng
Cứu dân hại nước hai đàng khác nhau
Huyền cơ Thiên Ý chuyển luân
Nhân nào quả nấy thoát đâu cơ trời
Gieo ác gặt thảm gặt sầu
Gieo thiện gặt phước sang giàu, giàu sang
Giàu phi nghĩa giàu chẳng lâu
Cái giàu bong bóng tiêu tan chẳng còn
Thiện, Ác họa phúc hai đường
Xưa nay là thế luật trời phân minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s