SỨC MẠNH VÌ NƯỚC
Hỡi cháu con Tiên Rồng yêu nước
Sức mạnh nào bằng sức Hiếu Trung
Hết lòng vì nước vì dân
Vì Nguồn vì Cội anh linh sáng ngời
Sức mạnh nào bằng lòng cứu quốc
Dù ngoại xâm, to lớn dường bao
Dù cho súng đạn gươm đao
Cũng không sợ sệt xông pha diệt thù
Dù thân xác tan tành cũng quyết
Diệt quân thù cứu lấy nước non
Đã là con cháu Rồng Tiên
Sống vì Tổ Quốc chết siêu về trời
Cán công lý, nghiêng về lẽ phải
Lẽ gian tà, đào thải tự nhiên
Cơ Trời ai chống được đâu
Đến hồi chung cuộc Chánh thâu gian Tà
Làm cho non nước yên bình
Sức mạnh yêu nước không gì mạnh hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-