HUYỀN CƠ ĐÃ CHUYỂN

HUYỀN CƠ ĐÃ CHUYỂN

Hư không Thiên Ý chuyển xây
Ba La Yết Đế , A Men nhập hồn
Nam Mô vô tận Thánh Thần
Phật Tiên, Thánh, Chúa đồng cùng ra tay
Xưa nay Tạo Hóa chuyển xây
Sống còn đều phải hợp theo Ý Trời
Mưu sự là do con người
Thành sự tại trời ai muốn được đâu
Mau mau thức tỉnh cho mau
Cơ Trời Thiên Ý chuyển xây sống còn
Đạo âm binh, thi hành Thiên Ý
Năm nghìn năm, Văn Hiến sáng soi
Hồn Thiên vào cuộc chuyển xây
Ác tiêu Thiện thịnh trả vay luật trời
Hào hùng dân tộc Tiên Rồng
Trở thành Ông Chủ vận hành nước non
Độc lập trên ba nghìn năm
Hoàn cầu thế giới ngợi ca chẳng cùng
Việt Nam vị thế lẫy lừng
Năm chân bốn bể phục tùng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s