NẾU KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂNG

NẾU KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂNG

Vì sao mà đến cảnh nầy
Mới hay thời thế lắm người khùng điên
Cắn càn đồng loại anh em
Phá Nguồn phá Cội tiên tan giống nòi
Nguyền rủa thời chẳng ăn nhằm
Những kẻ hại nước phường loài ác gian
Sanh ra vốn đã yêu tinh
Trở thành cáo, sói , hại dân hại đời
Gieo ác tội lỗi ngập đầu
Lưới trời lồng lộng như thời thoát đâu
Huyền cơ đã ứng theo sau
Gieo nhân gặt quả chạy đi đàng trời
Vua Hùng đã cảnh tỉnh rồi
Tùy theo nặng nhẹ Thánh Thần ra tay
Văn Lang nhà nước Tâm Linh
Đồng phò Thiên Ý diệt đi phản nòi
Báo cho tất cả những người
Nếu không sửa đổi hay là ăn năng
Phải đành phán xét xử phân
Giam vào địa phủ ức năm ngục tù
Nếu không sám hối tội đồ
Khó mong thoát khỏi đoạt hồn bắt giam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s