SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT-1

SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
Một cây thời chẳng ra sao
Muôn cây liên kết tạo lên cánh rừng
Một sức mạnh, muôn người như một
Thời giặc kia, vùi dập ra tro
Đoàn kết nhất định thắng to
Không gì ngăn nổi dời non vá trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s