ĐẠI THỤ THẾ GIAN-1

ĐẠI THỤ THẾ GIAN

Một dân tộc, năm nghìn năm đại thụ
Rất linh thiên, đầy tràn ngập uy linh
Một dân tộc, đầy phong ba bão táp
Càng làm cho, hùng khí dậy bùng lên
***
Mấy nghìn năm, tôi luyện trong gươm giáo
Thành trí Thánh, bén hơn nghìn gươm báu
Một nhát trí, đã vung lên chém tới
Thời tan tành mây khói lũ ngoại xâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s