NƯỚC NON

NƯỚC NON

Nước non là nước non chung
Gia tài đất mẹ, Cha Ông trao truyền
Khi xưa Quốc Tổ Vua Hùng
Cùng dân Bách Việt dựng nhà toàn dân
Nước non nào của riêng ai
Chung cùng tất cả nhân dân đồng bào
Cháu con thừa kế lâu đời
Giữ yên bờ cõi đất trời Việt nam
Nước non, non nước quê hương
Nước nào của đảng mà mong độc tài
Dân nào của đảng mà giành
Việt Nam con cháu Tiên Rồng có nơi
Có Nguồn có Cội từ lâu
Từ khi dựng nước Văn Lang tới giờ
Cội Nguồn dân mãi tôn thờ
Nghĩa nhân, trung, Hiếu vẹn toàn cháu con
Nước non, non nước Cha Ông
Nước nào của đảng mà mong trị vì
Nước non đất nước đồng bào
Toàn dân quyết định sống còn nước non
Văn minh ánh sáng văn minh
Loại trừ phi nghĩa triệt tiêu gian tà
Thời đại công nghệ sáng soi
Công bằng bình đẳng tự do nhân quyền
Văn Lang Hiến Pháp chân truyền
Muôn độc lập vững bền muôn năm
Độc tài độc trị sao xong
Phải theo Hiến Pháp Cha Ông sống còn
Nước non mới được yên bình
Trổ hoa độc lập lâu dài muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s