NIỀM TIN ĐỀU Ở TẠI LÒNG

NIỀM TIN ĐỀU Ở TẠI LÒNG

Việt Nam con cháu Vua Hùng
Dậy đi, đi cứu nước sống còn Việt Nam
Giặc thù xâm lấn nước non
Nguy cơ mất nước tiêu tan cơ đồ
Đi theo Nguồn Cội, Cội Nguồn
Đi theo Quốc Tổ Vua Hùng dậy đi
Vua Hùng xoay chuyển huyền cơ
Hồn thiên sông núi theo chân phù trì
Niền tin đều ở tại lòng
Niềm tin quyết định mọi điều thành công
Hãy tin Nguồn Cội Cha Ông
Chở che, che chở bình yên, yên bình
Chánh nghĩa luôn thằng gian tà
Ánh sáng trổi dậy diệt là tối tăm
Lời thơ Thiên Ý tối cao
Lời thơ mang cả huyền linh đất trời
Theo ai cho bằng Vua Hùng
Anh Linh Quốc Tổ trông chờ đợi trông
Niềm tin chiến thắng ngoại xâm
Nương vào Nguồn Cội Cha Ông sợ gì
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s