NGÔI TRỜI THỨ HAI

NGÔI TRỜI THỨ HAI

Dãi nắng dầm mưa chẳng nghĩ ngơi
Công Cha nghĩa Mẹ, tựa biển Trời
Sao nỡ đành lòng, mà bất hiếu
Tôn thờ cha mẹ nhớ người ơi.
“Trăm ngàn công đức, có hiếu với Cha Mẹ, Ông Bà là Công Đức đứng đầu. Trăm ngàn thứ tội, bất hiếu với Ông Bà Cha Mẹ là tội nặng nhất, dù lạy Trời, Phật đến sói đầu cũng không xóa hết tội lỗi lại còn mang họa là khác.”.
* * *
Cao Đức Thắng
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s