ĐÃ RÕ RỒI

ĐÃ RÕ RỒI

Chiến thắng về ai đã rõ rồi
Ý trời là vậy chẳng xa xôi
Hại nước phải đành thua yên nước
Chánh thắng tà thua rõ hai nơi
Lẽ phải bao giờ luôn thắng thế
Dù là nhỏ bé cũng lên ngôi
Ý trời là thế thời khó cải
Thắng thua, thua thắng rõ bên đôi
Chờ nghe nước chuyển thành sóng dữ
Cuồn cuộn ngất trời, nước cuốn trôi
Non nước Cha Ông đà linh hiển
Rồng Tiên đạt đỉnh rạng trời cao
Anh Hùng vì nước, danh muôn thuở
Sáng dòng sáng họ, đẹp biết bao
Thắng thua , thua thắng, đà phân rõ
Hại nước thắng được yêu nước hay sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s