CHỌN AI

CHỌN AI

Dân với giặc, không cùng chung lối
Giặc với dân, so sánh đem cân
Nặng nhẹ tất đã rõ phân
Tai nghe mắt thấy đó đâu rõ ràng
Chọn giặc mà bỏ dân tình
Còn chi trí huệ cái nhìn tối tăm
Thời nay thời đại thông tin
Sáng soi khắp chỗ, vô biên khôn cùng
Che làm sao hết lỗi lầm
Che làm sao hết tội đồ hại dân
Ôm chân theo giặc ôm chân
Sa cơ thất thế hết mong rồi đời
Chọn ai cũng đã rõ rồi
Chọn dân thời phải đắp bồi cho dân
Làm cho cuộc sống xanh tươi
Vui vầy Cá Nước ấm no thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s