CƠ TẠO HÓA

CƠ TẠO HÓA

Cơ Tạo Hóa, đã đi vào cuộc thế
Thời Hồn Thiên, cũng chuyến biến phù trì
Người được chọn, phải là người yêu nước
Người thải ra, nhân đức chẳng ra chi
Được lòng dân, phải là người trung hiếu
Về Cội Nguồn, thời đạt bảng đề thi
Một cuộc thi, cuối tiểu kiếp mới có
Phải đâu là, gặp vận hội mấy khi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s