CHẲNG RIÊNG AI-1

CHẲNG RIÊNG AI

Văn hóa Cội Nguồn chẳng riêng ai
Chung cùng gìn giữ chung đắp xây
Chung lo truyền bá, nền Thiên Ý
Độ tận nhân loài, khắp Đông, Tây
Sức mạnh toàn dân làm hộ pháp
Cho Trời, và cho cả ngày mai
Thể hiện đức nhân, lòng trung hiếu
Quét sạch gian tà giặc tiêu bay
Lớp lớp cháu con luôn nối chí
Gươm báu Tiên Rồng nắm chặc tay
Giờ phút anh linh đồng chém tới
Ngoại xâm khiếp vía hồn mật bay
Cái quyền chống giặc, trời cho phép
Văn hóa Cội Nguồn, trị thẳng tay
Có quyền quyết định, quyền chuyển tiếp
Tùy lòng tùy thích chuyển vận xây
Văn hóa Cội Nguồn chẳng riêng ai
Của là tất cả, toàn dân Đồng Bào
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s