Ý TRỜI KHÓ CHỐNG-1

Ý TRỜI KHÓ CHỐNG

Lòng yêu nước, đã bừng lên ngùn ngụt
Lòng yêu dân, đang tràn ngập hồn linh
Niềm nhận thức, đã chuyển xây tình thế
Chuyển đất trời, bừng tỏa sáng đi lên
Theo Thiên Ý, theo huyền cơ tạo hóa
Thuận lòng dân, theo thiên ý để tồn sinh
Trời đã chuyển , thời không gì ngăn nổi
Từ ngàn xưa, truyền lại khó mà quên
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Thuận Thiên thời còn
Nghịch Thiên thời mất
Cổ kim không gì sai khác
Ý Trời đã thế không thể can ngăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s