Ý TRỜI KHÓ CHỐNG
Lòng yêu nước, đã bừng lên ngùn ngụt
Lòng yêu dân, đang tràn ngập hồn linh
Niềm nhận thức, đã chuyển xây tình thế
Chuyển đất trời, bừng tỏa sáng đi lên
Theo Thiên Ý, theo huyền cơ tạo hóa
Thuận lòng dân, theo thiên ý để tồn sinh
Trời đã chuyển , thời không gì ngăn nổi
Từ ngàn xưa, truyền lại khó mà quên
Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên
Thuận Thiên thời còn
Nghịch Thiên thời mất
Cổ kim không gì sai khác
Ý Trời đã thế không thể can ngăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–