HIỂN LINH QUỐC TỔ

Mỗi lần đất nước lâm nguy
Hiển linh Quốc Tổ, cứu dân khốn cùng
Khiến cho con cháu Tiên Rồng
Đánh tan xâm lược lẫy lừng Việt Nam
Qua bao triều đại, rền vang
Ngoại xâm khiếp vía hồn kinh Vua Hùng
Anh linh kỳ lạ vô cùng
Hiển linh, linh hiển khắp cùng nước non
Nhìn xem thế cuộc Việt Nam
Không ngoài Quốc Tổ chuyển xây thế tình
Làm cho non nước sáng bừng
Nước non Đại Việt lẫy lừng biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-