SỨC MẠNH TỪ CỘI NGUỒN

SỨC MẠNH TỪ CỘI NGUỒN

Sức mạnh Việt Nam là gì
Là yêu nước vững Nguồn vững Cội
Mãi kế thừa quyền lực anh linh
Một Dân Tộc, đã từng đánh bại
Bao xâm lăng, khiếp sợ hồn kinh
Luôn tỏa sáng, niềm tin Hồng Lạc
Luôn tràn đầy, sức mạnh Rồng Tiên
Sức mạnh đó, phát huy mãi mãi
Tiếp nối truyền, cho đến mai sau
Một sức mạnh, không gì lay chuyển
Từ Cội Nguồn, như những dãy núi cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s